Big Fish Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 28 augustus 2019

OVEREENKOMST EN DIENSTEN

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, inclusief de bepaling inzake verplichte arbitrage in de sectie “Geschillenbeslechting door Bindende Arbitrage”, die vereist dat vroegere, huidige of toekomstige geschillen worden beslecht door middel van definitieve en bindende arbitrage op individuele basis en niet op groeps- of geconsolideerde basis. Als u niet wilt worden onderworpen aan arbitrage, kunt u zich afmelden voor de arbitragebepaling door de instructies te volgen die aan het einde van de sectie “Geschillenbeslechting door Bindende Arbitrage” staan vermeld.

Deze Gebruiksvoorwaarden met datum 28 augustus, 2019 zijn niet van toepassing op Cheryl Kater, Suzie Kelly en Manasa Thimmegowda, die worden genoemd als eisers in collectieve rechtszaken in het Westelijk District van Washington: Kater v. Churchill Downs Inc., Dossier nr. 15-cv-00612-RBL, en Thimmegowda v. Big Fish Games, Inc., Dossier nr. 2:19-cv-00199-RBL.  De rechtszaken verwijzen naar vorderingen ten aanzien van Big Fish Casino onder het statuut Washington Recovery of Money Lost, de Washington Consumer Protection Act en het gemene recht van Washington.  De verplichte bepaling inzake arbitrage in deze Gebruiksvoorwaarden verhindert u om deel te nemen aan deze collectieve rechtszaken, zelfs als een dergelijk proces is gecertificeerd. 

Door te klikken op “Accepteer” of u op een andere manier toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van een Big Fish-aanbieding, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin door verwijzing zijn opgenomen. Als u niet volledig akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruikmaken van de Big Fish-aanbiedingen.

U moet minstens dertien (13) jaar zijn of zestien (16) jaar als u in de Europese Unie gevestigd bent, om een Big Fish-Account aan te maken of u toegang te verschaffen tot de meeste Big Fish-aanbiedingen of er gebruik van te maken.  U moet minstens achttien (18) jaar oud zijn om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Big Fish-aanbiedingen die betrekking hebben op het spelen van sociale casinospelen (“Beperkte aanbiedingen”, die onder andere de videospelen Big Fish Casino en Jackpot Magic Slots omvatten).  Als u jonger bent dan achttien (18) (of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid waar u woont): (1) heeft u geen toegang tot of mag u geen gebruikmaken van Beperkte Aanbiedingen, en (2) mag u de Big Fish-aanbiedingen (met uitzondering van Beperkte Aanbiedingen) alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd, die ermee instemt om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u een ouder of wettelijke voogd van een gebruiker onder de leeftijd van achttien (18) jaar bent, gaat u akkoord om volledig verantwoordelijk te zijn voor het handelen of nalaten te handelen van een dergelijke gebruiker in verband met een Big Fish-aanbieding.

Big Fish Games, Inc. en/of haar Gelieerde bedrijven bieden toegang tot de Big Fish-aanbiedingen onderhevig aan de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent de term "Gelieerde Bedrijven", met betrekking tot een partij, een persoon of entiteit die de controle heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gezamenlijke controle staat van een dergelijke partij, en de term "Big Fish-aanbiedingen" betekent de websites van Big Fish, inclusief www.bigfishgames.com, andere sites waarop deze Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, en andere Big Fish-toepassingen, -services of -producten waarvoor een vergunning is verleend, die gedownload worden of waartoe men op andere wijze toegang heeft via websites of bronnen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Big Fish-software (zoals gedefinieerd in dit document).

Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u en de Big Fish Games, Inc. De term "Big Fish" betekent Big Fish Games, Inc. samen met haar Gelieerde bedrijven.

Zonder het voorgaande te beperken, elk van uw accounts voor Big Fish-aanbiedingen (elk een "Big Fish-account"), indien van toepassing, en deelname aan een Big Fish-aanbieding wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. De Big Fish-aanbiedingen zijn altijd in ontwikkeling. Het is dus belangrijk dat u deze Gebruiksvoorwaarden en de specifieke regels voor alle spelen of activiteiten waaraan u wilt deelnemen, regelmatig controleert voor updates. Big Fish behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als Big Fish deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen wij commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen, zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld) door u hiervan op de hoogte te stellen via de Big Fish-aanbiedingen of door de "Laatst Gewijzigd"-datum die bovenaan de Gebruiksvoorwaarden vermeld staat te actualiseren. Als we deze Gebruiksvoorwaarden herzien, zal (zullen) (een) dergelijke herziening(en) onmiddellijk na de publicatie van een dergelijke kennisgeving van kracht worden. Uw verdere toegang tot of gebruik van een Big Fish-aanbieding na het publiceren van een dergelijk bericht houdt in dat u akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden. We moedigen u aan om regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden te controleren om ervoor te zorgen dat u begrijpt wat de voorwaarden zijn die van toepassing zijn op uw gebruik van de Big Fish-aanbiedingen. Als u niet akkoord gaat met een herziening van deze Gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk het gebruik van en uw deelname aan alle Big Fish-software en Big Fish-aanbiedingen stopzetten. Als er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en andere regels of instructies die in een Big Fish-aanbieding worden vermeld, zullen deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

ACCOUNTREGISTRATIE

Als u een Big Fish-account aanmaakt binnen een Big Fish-aanbieding, moet u ons waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie verstrekken bij het aanmaken van een dergelijke account en deze informatie onmiddellijk bijwerken indien deze verandert. Als Big Fish gegronde redenen heeft om te vermoeden dat u informatie heeft verstrekt die onjuist, niet up-to-date of onvolledig is, kan Big Fish uw gebruik van of toegang tot een Big Fish-aanbieding opschorten of beëindigen, en het huidige of toekomstige gebruik van of toegang tot een of meer Big Fish-aanbiedingen (of enig deel daarvan) weigeren.

Big Fish behoudt zich het recht voor het aantal accounts dat een gebruiker kan aanmaken, te beperken. Deze limiet kan in de loop van de tijd naar eigen goeddunken veranderen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw Big Fish-account(s) en voor de beveiliging van uw computersysteem. U mag uw gebruikersnaam of wachtwoord niet delen met andere personen. Big Fish zal u nooit vragen om uw wachtwoord te delen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u vragen om een nieuw wachtwoord naar uw geregistreerde e-mailadres te laten sturen. U gaat ermee akkoord Big Fish en hun respectievelijke werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en contentproviders schadeloos te stellen en te vrijwaren voor oneigenlijk of onwettig gebruik van uw Big Fish-account(s). Dit omvat illegaal of oneigenlijk gebruik door iemand aan wie u toestemming hebt gegeven om uw Big Fish-account(s) te gebruiken of die u uit onoplettendheid toegang hebt gegeven tot uw Big Fish-account(s). Big Fish behoudt zich het recht voor om uw Big Fish-account(s) te beëindigen als een activiteit met betrekking tot dergelijke account(s) in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u toegang krijgt tot een Big Fish-aanbieding, e-mails verstuurt of elektronisch chat met Big Fish, communiceert u elektronisch met ons. U geeft hierbij toestemming om elektronische communicaties van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door berichten te plaatsen in de Big Fish-aanbiedingen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die Big Fish u langs elektronische weg verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten worden gedaan.

VIRTUELE ITEMS

Bepaalde Big Fish-aanbiedingen kunnen u de mogelijkheid bieden om een licentie te verkrijgen voor een reeks virtuele items zoals virtuele valuta, virtuele goederen, extra levels en inhoudspakketten ("virtuele items") die kunnen worden gebruikt tijdens het spelen van de Big Fish-aanbieding. Mogelijk moet u een vergoeding betalen om virtuele items te verkrijgen. Wanneer u virtuele items binnen een Big Fish-aanbieding gebruikt, worden alle virtuele items die u hebt gekocht, geacht te zijn gebruikt vóór alle virtuele items die u heeft verdiend.

U heeft geen eigendomsrechten in virtuele items. Elke aankoop van virtuele items en virtuele items die zijn verzameld via lidmaatschapsvoordelen van een van toepassing zijnde Big Fish-aanbieding, zijn aankopen van een beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om deze virtuele items te gebruiken binnen de van toepassing zijnde Big Fish-aanbieding. Virtuele items kunnen niet worden overgedragen of doorverkocht voor commerciële doeleinden, op welke wijze dan ook, waaronder, zonder beperking, door middel van een directe verkoop of veilingdienst. Virtuele Items mogen niet worden gekocht of verkocht van een persoon of ander bedrijf via contant geld, ruilhandel of een andere transactie. Virtuele items hebben geen geldwaarde, en mogen niet gebruikt worden voor de aankoop of het gebruik van producten of diensten anders dan binnen de van toepassing zijnde Big Fish-aanbieding. Virtuele items kunnen niet worden terugbetaald of ingeruild voor contant geld of enige andere tastbare waarde.

Big Fish kan uw virtuele items naar eigen goeddunken beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen en Big Fish zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u of iemand anders voor de uitoefening van deze rechten. Bovendien zijn alle virtuele items onvoorwaardelijk verloren als uw account van de Big Fish-aanbieding om welke reden dan ook wordt beëindigd of geschorst, naar eigen goeddunken van Big Fish, of als Big Fish de Big Fish-aanbieding of een deel of kenmerk van de Big Fish-aanbieding beëindigt.

Big Fish is niet aansprakelijk voor het hacken of verlies van uw virtuele items. Big Fish heeft geen verplichting om u te vergoeden, en zal u ook niet vergoeden, voor virtuele items die u bent kwijtgeraakt als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Big Fish behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid van virtuele items te beperken en/of om te weigeren u virtuele items te leveren. Prijs en beschikbaarheid van virtuele items kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Als Big Fish gegronde redenen heeft om te vermoeden dat u informatie heeft verstrekt die onjuist, niet up-to-date of onvolledig is, kan Big Fish uw gebruik van of toegang tot Social Games opschorten of beëindigen, en het huidige of toekomstige gebruik van of toegang tot Social Games (of enig deel daarvan) weigeren.

BEOORDELINGEN, COMMUNICATIE EN PRESENTATIES

Algemeen

Zonder de reikwijdte van deze Gebruiksvoorwaarden te beperken, gaat u ermee akkoord om onze Forum FAQ en Beoordelingsrichtlijnen na te leven wanneer u beoordelingen, forumberichten en andere inhoud aanlevert via een Big Fish-aanbieding. Ongepast, obsceen, lasterlijk, beledigend taalgebruik, ruwe of seksueel getinte inhoud, discussies over zaken die expliciet of door gevolgtrekking op enigerlei wijze illegaal zijn, discussies over illegale of andere drugs, en racistisch en etnisch beledigende uitlatingen zijn voorbeelden van ongeschikte inhoud die niet zijn toegestaan binnen de Big Fish-aanbiedingen. Inhoudelijke normen kunnen variëren, afhankelijk van waar u zich bevindt binnen een Big Fish-aanbieding en de verwachtingen van de relevante spelgemeenschap. Sommige spelletjes kunnen gepaard gaan met het gebruik van sterkere taal dan andere, met inbegrip van gematigde krachttermen. U moet altijd een behoorlijk, respectvol en conservatief oordeel hanteren bij de interactie als onderdeel van een spel en bij het verzenden van inhoud, zoals het schrijven van een beoordeling of het plaatsen van een bericht op een forum of message board, binnen een Big Fish-aanbieding.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, maar zijn niet verplicht, om: (a) alle communicatie binnen de Big Fish-aanbiedingen te controleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inachtname van de juiste normen voor online gedrag, en (b) onmiddellijk of op elk moment inhoud te verwijderen die wij naar eigen goeddunken aanstootgevend of ongeschikt achten. De inhoud die u of andere gebruikers plaatsen of over communiceren op of via de Big Fish-aanbiedingen, wordt door Big Fish niet onderschreven, goedgekeurd of vooraf beoordeeld. Big Fish aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die een gebruiker op of via de Big Fish-aanbiedingen genereert, publiceert of communiceert. U gaat ermee akkoord Big Fish en elk van hun respectievelijke werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en contentproviders te vrijwaren van alle aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit of het gevolg is van de door u geplaatste of gecommuniceerde inhoud op of via de Big Fish-aanbiedingen.

Zonder beperking van de algemeenheid van deze beleidslijnen en normen, zijn de volgende handelingen voorbeelden van gedrag dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en dat kan leiden tot de onmiddellijke opschorting of beëindiging van een of meerdere van uw Big Fish-account(s):

·       Het plaatsen, verzenden, promoten of verspreiden van illegale inhoud

·       Het lastigvallen of bedreigen van een andere gebruiker van een Big Fish-aanbieding of een werknemer of een contractant van Big Fish

·       Zich voordoen als een andere persoon, aangeven dat u een werknemer of een vertegenwoordiger van Big Fish bent (als u dat niet bent), of proberen gebruikers te misleiden door aan te geven dat u Big Fish op enigerlei wijze vertegenwoordigt

·       Een wachtwoord, andere accountinformatie of andere persoonlijke informatie van een andere gebruiker van een Big Fish-aanbieding proberen te verkrijgen

·       Software, bestanden, foto's, afbeeldingen of andere inhoud uploaden naar een Big Fish-aanbieding waarvan u niet de eigenaar bent of wettelijk het recht hebt om deze vrijelijk te verspreiden, of die een virus of beschadigde gegevens bevatten, of een andere kwaadaardige of hinderlijke code of programma

·       Berichten plaatsen voor enig ander doel dan persoonlijke communicatie, inclusief maar niet beperkt tot reclame, promotiemateriaal, kettingbrieven, piramideschema's, politieke campagnes, fondsen werven, massamailings en "spam" versturen, of commercieel gebruikmaken van een Big Fish-aanbieding

·       De normale communicatiestroom verstoren, of anderszins handelen op een manier die andere gebruikers negatief beïnvloedt of hindert.

·       Spelondersteunende functies of klachtenknoppen onjuist gebruiken, of valse klachten of andere meldingen indienen bij vertegenwoordigers van Big Fish.

·       Echte persoonlijke informatie van een speler plaatsen of communiceren in een Big Fish-aanbieding of door of via een Big Fish-aanbieding of een gerelateerd bulletin board.

·       Materiaal uploaden, verzenden, proberen te uploaden over verzenden dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gifs, 1x1 pixels, web bugs en andere soortgelijke instrumenten.

·       Een geautomatiseerd systeem gebruiken of opstarten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een spider, bot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang heeft tot een Big Fish-aanbieding, of een ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of opstarten.

·       Een vals e-mailadres gebruiken of op een andere manier de bron van de inhoud verbergen die u in het kader van een Big Fish-aanbieding indient, of tools die uw internetprotocoladres anonimiseren, gebruiken.

·       Een beveiligingsfunctie van een Big Fish-aanbieding omzeilen of belemmeren of een functie die beperkingen op het gebruik van of de toegang tot een Big Fish-aanbieding handhaaft.

·       Poging tot verkoop van een deel van een Big Fish-aanbieding, waaronder, zonder beperking, alle virtuele items (indien van toepassing), Big Fish-accounts en de toegang ertoe, in ruil voor echte valuta of items van geldelijke of andere waarde.

·       Valsspelen of andere activiteiten die Big Fish in strijd acht met de geest van een Big Fish-aanbieding.

Openbaar Karakter van Communicatie

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw ingediende inhoud, met inbegrip van uw beoordelingen en uw communicatie met andere gebruikers via online berichten, privéberichten, forums of bulletinboards, en alle andere soortgelijke communicatie en bijdragen op of via een Big Fish-aanbieding niet-vertrouwelijke, openbare communicatie vormt, en dat u geen verwachtingen heeft inzake privacy met betrekking tot uw gebruik van of deelname aan Big Fish-aanbiedingen (met uitzondering van de registratiegegevens die u ons verstrekt bij het aanmaken van uw Big Fish-account(s), indien van toepassing). U erkent dat persoonlijke informatie die u in het openbaar communiceert binnen een Big Fish-aanbieding door anderen mag worden gezien en gebruikt en dat dit kan leiden tot ongevraagde communicatie. Big Fish is niet aansprakelijk voor informatie die u vrijwillig aan andere gebruikers verstrekt of communiceert op of via een Big Fish-aanbieding, of voor de handelingen van andere gebruikers van een Big Fish-aanbieding.

U verklaart en garandeert dat u alle noodzakelijke rechten heeft in en op alle gegevens die u in het kader van een Big Fish-aanbieding plaatst, dat deze materialen en het gebruik en de verspreiding ervan door Big Fish, zoals beschouwd binnen de Big Fish-aanbiedingen, geen inbreuk maken op de eigendomsrechten of andere rechten van derden, dat dergelijke gegevens accuraat zijn en dat deze niet schadelijk zijn voor enige persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord Big Fish en hun respectievelijke werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en contentproviders schadeloos te stellen voor alle claims die voortvloeien uit de door u ingediende en gepubliceerde inhoud. Indien dergelijke materialen de naam, de stem, de gelijkenis en/of de afbeelding van een individu bevatten, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om Big Fish onbeperkte toestemming te geven om een dergelijke naam, stem, gelijkenis en/of afbeelding van een dergelijk individu die voorkomt in de materialen die u plaatst, wereldwijd en eeuwig te gebruiken. Zodra u inhoud of materiaal op of via een Big Fish-aanbieding plaatst of communiceert, verleent u Big Fish uitdrukkelijk het volledige, wereldwijde, volledig sublicentieerbare, eeuwigdurende en onherroepelijke recht om dergelijke inhoud of materiaal te citeren, opnieuw te plaatsen, te gebruiken, te dupliceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, te distribueren, te verzenden en uit te zenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naam die u aan de inhoud of het materiaal geeft in verband met die inhoud of dat materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet met vermelding van uw naam en zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht of zonder dat u enige compensatie wordt geboden. Wij behouden ons het recht voor om inhoud die naar eigen goeddunken kan worden beschouwd als een schending van de rechten van een derde partij, onmiddellijk te verwijderen.

Commerciële activiteiten en ongewenste e-mail

U mag geen enkel deel van de Big Fish-aanbiedingen gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief inlognamen, over andere gebruikers, en het gebruik van dergelijke informatie voor de verzending van ongevraagde e-mail of voor enig ander doel is ten strengste verboden. U mag geen reclame maken voor goederen of diensten op Big Fish-aanbiedingen, of anderszins uw deelname aan of via Big Fish-aanbiedingen aanwenden voor enig commercieel doel.

Klantenbeoordelingen

U bepaalde Big Fish-aanbiedingen beoordelen. Het gebruik van de beoordelingsfunctie is voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en is op uw eigen keuze en risico, en u moet zich houden aan het beleid dat in deze Gebruiksvoorwaarden is uiteengezet en de Beoordelingsrichtlijnen.

Wanneer u een beoordeling plaatst, zullen wij uw waardering van de Big Fish-aanbieding weergeven, samen met uw gebruikersnaam en bepaalde andere informatie die u mogelijk verstrekt, zoals de locatie van uw stad en staat, uw vaardigheidsniveau, uw favoriete spel en favoriete genres. Door een beoordeling in te dienen, stemt u in met de vrijgave van alle informatie die u in die beoordeling verstrekt aan een openbaar forum. Als u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gedeeld in een openbaar forum, gebruikt u de beoordelingsfunctie niet.

BIG FISH SOFTWARE

Wij kunnen eisen dat u bepaalde software van Big Fish, haar opdrachtgevers of haar licentiegevers downloadt op uw computer of mobiele apparaat (dergelijke software en alle bijbehorende media of documentatie is gezamenlijk Big Fish-software"). De Big Fish-software en andere Big Fish-aanbiedingen worden beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere intellectuele eigendomsrechten, en worden in licentie gegeven en niet verkocht. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden verleent Big Fish u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie om de Big Fish-software te installeren en te gebruiken op computers of mobiele apparaten die uw eigendom zijn of onder uw controle staan, uitsluitend om gebruik te maken van de Big Fish-aanbiedingen. De Big Fish-software is voor persoonlijk gebruik en mag, behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, doorverkocht, gedistribueerd, in sublicentie gegeven of op andere wijze geheel of gedeeltelijk door u worden gebruikt voor welk doel dan ook. U mag de Big Fish-software niet wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, reverse-compileren of decompileren, demonteren of er afgeleide werken van maken, behalve in de mate dat dit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking.

NOCH BIG FISH, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN ENIGE BIG FISH-SOFTWARE (MET INBEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF SCHADE AAN UW COMPUTER OF MOBIELE APPARAAT, HARDWARE OF SOFTWARE), EN HET VOLLEDIGE RISICO VAN GEBRUIK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN UW COMPUTER OF MOBIELE APPARAAT, HARDWARE OF SOFTWARE, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE BIG FISH-SOFTWARE, BERUST BIJ U.

SOCIALE NETWERKSITES

Als u toegang krijgt tot een Big Fish-aanbieding via een sociale netwerksite van een derde partij (een "Social Game"), erkent u dat u zich ervan bewust bent dat Social Games alleen beschikbaar zijn voor personen die zich hebben geregistreerd bij de sociale netwerksite waarlangs hij of zij toegang heeft tot Social Games. U gaat ermee akkoord dat de accountgegevens van uw sociale netwerksite correct, up-to-date en volledig zijn. Sociale netwerksites zijn “inhoud en diensten van derden” zoals beschreven in de volgende paragraaf.

LINKS VAN DERDEN EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN

Alle software, content en diensten (inclusief reclame) binnen een Big Fish-aanbieding die geen eigendom zijn van Big Fish zijn inhoud en diensten van derden". Big Fish treedt slechts op als tussenpersoon en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en diensten van derden. Bovendien, en zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, kunnen bepaalde Big Fish-aanbiedingen links bevatten naar sites, zoals sociale netwerksites, die worden beheerd door derden, waaronder adverteerders en andere contentproviders. Deze sites kunnen gegevens verzamelen of om persoonlijke informatie van u vragen. Big Fish heeft geen controle over dergelijke websites, en u gaat ermee akkoord dat Big Fish niet verantwoordelijk is voor hun inhoud, beleid, of het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van informatie door deze websites.

SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt, behoudt Big Fish zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw deelname aan één of alle Big Fish-aanbiedingen onmiddellijk te beëindigen, met inbegrip van alle Big Fish-accounts die u heeft aangemaakt. U erkent dat Big Fish niet verplicht is u op de hoogte te stellen alvorens een dergelijke account te beëindigen.

BEËINDIGING VAN EEN BIG FISH-ACCOUNT

Big Fish en u hebben elk het recht om uw Big Fish-account(s) te beëindigen of te annuleren, indien van toepassing, op elk moment en om welke reden dan ook. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het beëindigen van uw Big Fish-account(s) en/of het staken van het gebruik van een Big Fish-account(s) en/of het staken van het gebruik van alle Big Fish-aanbiedingen uw enige recht en rechtsmiddel zijn in geval van een geschil met Big Fish. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elk geschil dat voortvloeit uit of direct of indirect verband houdt met: (a) enige bepaling in of toepassing door Big Fish van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst tussen u en Big Fish, (b) de inhoud die op of via het Big Fish-aanbieding beschikbaar is, of enige verandering in of aan dergelijke inhoud, (c) uw vermogen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van een Big Fish-aanbieding, (d) het bedrag of het type van de vergoedingen, toeslagen, toepasselijke belastingen, factureringsmethoden, of een wijziging van de vergoedingen, toepasselijke belastingen, toeslagen of factureringsmethoden, in elk geval opgelegd of geïmplementeerd door Big Fish in of via een Big Fish-aanbieding.

Big Fish behoudt zich het recht voor om vergoedingen, toeslagen of kosten te innen voordat u uw Big Fish-account(s) of een bepaald abonnement beëindigt. In het geval dat uw Big Fish-account of een bepaald abonnement wordt beëindigd of geannuleerd, wordt er geen terugbetaling verleend, worden er geen onlinetijd of andere tegoeden (bijvoorbeeld punten in een onlinespel) aan u teruggegeven, worden er geen punten van een onlinespel bijgeschreven, worden er geen punten van een onlinespel omgezet in contant geld of een andere vorm van terugbetaling, en hebt u geen toegang meer tot uw account of andere zaken die daarmee te maken hebben (zoals punten, penningen of artikelen die in het spel zijn opgenomen). Alle achterstallige of onbetaalde rekeningen moeten worden vereffend voordat Big Fish u toestemming kan geven om nieuwe of extra accounts aan te maken. Alle virtuele items zijn onvoorwaardelijk verloren als uw Big Fish-account om welke reden dan ook wordt beëindigd of geschorst, naar eigen goeddunken van Big Fish, of als Big Fish de Big Fish-aanbieding waarvan de virtuele items deel uitmaken, beëindigt.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande bepalingen kan Big Fish, indien u deze gebruiksvoorwaarden schendt, u een waarschuwing geven met betrekking tot de schending, of, naar eigen goeddunken van Big Fish, onmiddellijk alle Big Fish-accounts beëindigen die u in het kader van een Big Fish-aanbieding hebt aangemaakt, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Met uitzondering van de beperkte licentie voor het gebruik van de Big Fish-aanbiedingen die hieronder uitdrukkelijk wordt verleend, behoudt Big Fish alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Big Fish-aanbiedingen, met inbegrip van de bijbehorende inhoud en alle intellectuele eigendomsrechten.

Big Fish Games, Inc. en de namen en logo's, product- of dienstnamen, slogans en de look-and-feel van de Big Fish-aanbiedingen vormen handelsmerken of het handelsimago van Big Fish en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Big Fish-aanbiedingen worden vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn aan Big Fish. Als u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen eigenaren van inhoud strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen tegen u ondernemen. Verwijzingen naar producten, diensten, processen of andere informatie door middel van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons.

Als u ervoor kiest om Big Fish ideeën, suggesties of andere feedback te geven met betrekking tot Big Fish-aanbiedingen, of voorgestelde software of aanbiedingen (gezamenlijk “Feedback”), verleent u Big Fish een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, wereldwijd, volledig in sublicentie te geven, royaltyvrij recht en licentie om dergelijke Feedback zonder beperkingen te gebruiken en te exploiteren, inclusief in verband met Big Fish-aanbiedingen of andere producten of diensten van Big Fish.

BEPERKINGEN OP GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN BIG FISH-AANBIEDINGEN, BIG FISH-SOFTWARE EN HET INTERNET OP UW EIGEN RISICO IS. ALLE BIG FISH-AANBIEDINGEN EN ALLE BIG FISH-SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS VOOR UW GEBRUIK, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TENZIJ DERGELIJKE GARANTIES WETTELIJK NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT BIG FISH NIET DAT U OP ELK MOMENT EN OP ELKE LOCATIE TOEGANG HEBT TOT OF GEBRUIK KUNT MAKEN VAN DE BIG FISH-AANBIEDINGEN OF DE BIG FISH-SOFTWARE, OF DAT DE BIG FISH-AANBIEDINGEN OF DE BIG FISH-SOFTWARE, NIEUWSBRIEVEN, E-MAILS OF ANDERE COMMUNICATIE VAN BIG FISH VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR EEN GESCHIL MET BIG FISH IS OM HET GEBRUIK VAN DE BIG FISH-AANBIEDINGEN EN DE BIG FISH-SOFTWARE TE STOPPEN, EN OM AL UW BIG FISH-ACCOUNTS TE BEËINDIGEN, INDIEN VAN TOEPASSING. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT BIG FISH NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE HANDELING OF NALATIGHEID VAN ZIJN EIGEN KANT, OF VOOR ENIG GEDRAG VAN, OF COMMUNICATIE OF INHOUD GEPLAATST BINNEN EEN BIG FISH-AANBIEDING DOOR EEN GEBRUIKER VAN EEN BIG FISH-AANBIEDING. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BIG FISH OF HUN WERKNEMERS, CONTRACTANTEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF AANDEELHOUDERS TEGENOVER U GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U AAN BIG FISH HEEFT BETAALD VOOR UW DEELNAME AAN EEN BIG FISH-AANBIEDING. IN GEEN GEVAL ZAL BIG FISH OF HUN WERKNEMERS, CONTRACTANTEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN EEN BIG FISH-AANBIEDING OF BIG FISH-SOFTWARE. OMDAT SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, ZAL DEZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN TOT DATGENE WAT BIJ WET IS TOEGESTAAN.

U ERKENT VERDER SPECIFIEK DAT BIG FISH NIET AANSPRAKELIJK IS, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NIET ZAL PROBEREN BIG FISH AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR HET GEDRAG VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN BIG FISH-AANBIEDINGEN EN DE BEHEERDERS VAN SOCIALE NETWERKEN EN ANDERE EXTERNE SITES, EN DAT HET RISICO VAN HET GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT BIG FISH-AANBIEDINGEN EN BIG FISH-SOFTWARE, SOCIALE NETWERKSITES EN ANDERE EXTERNE SITES EN VAN DE SCHADE DIE DAARUIT VOORTKOMT, VOLLEDIG BIJ U LIGT.

SCHADELOOSSTELLING

Zonder uw andere hierin beschreven verplichtingen tot schadeloosstelling te beperken, gaat U ermee akkoord Big Fish en hun respectievelijke werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en contentproviders te verdedigen en schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, die voortkomen uit het schenden van deze Gebruiksvoorwaarden, waarvoor u verantwoordelijk bent, of die verband houden met het doorgeven van inhoud naar, op of via een Big Fish-aanbieding. Zonder uw hierin beschreven verplichtingen tot schadeloosstelling te beperken, behoudt Big Fish zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over alle andere zaken op zich te nemen die anders onder uw vrijwaring vallen.

INVOERHEFFINGEN EN -VERGOEDINGEN

Wanneer u fysieke goederen (bijv. een schijf) koopt via een Big Fish-aanbieding voor levering buiten de Verenigde Staten, wordt u beschouwd als een invoerder, en bent u samen met Big Fish verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, heffingen, rechten, vergoedingen of andere kosten die van toepassing kunnen zijn op deze invoer, inclusief btw, en moet u zich houden aan de wet- en regelgeving van het land waar u de goederen ontvangt. Grensoverschrijdende leveringen zijn onderworpen aan opening en controles door de douaneautoriteiten.

CORRECTIES

Big Fish behoudt zich het recht voor om een offerte te herroepen en eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen (ook nadat een bestelling is geplaatst en geaccepteerd) in een bestelling, prijs, advertentie, promotie of geschenk te corrigeren.

GEEN AFSTAND VAN RECHTEN

Als we onze rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen, doet dat geen afbreuk aan ons recht om dit later te doen. Elke verklaring van afstand van onze rechten, met inbegrip van elke verklaring van afstand in geval van schending of verzuim, moet in een schriftelijke overeenkomst worden ondertekend door Big Fish.

BETALINGEN MET EEN CREDITCARD OF BETAALKAART VERWERKEN

Voor toegang tot Big Fish-aanbiedingen, of tot bepaalde kenmerken van Big Fish-aanbiedingen, kan een vergoeding verschuldigd zijn. Voordat u verplicht wordt om vergoedingen te betalen, heeft u de mogelijkheid om de vergoedingen die u in rekening worden gebracht te controleren en te accepteren. Alle vergoedingen zijn niet restitueerbaar, voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving. Als Big Fish de vergoedingen voor de Big Fish-aanbiedingen wijzigt, inclusief door de toevoegingen van extra vergoedingen of kosten, zal Big Fish u voorafgaand aan deze wijzigingen op de hoogte stellen. Als u de wijzigingen niet accepteert, kan Big Fish stoppen met het u verstrekken van de Big Fish-aanbiedingen. Big Fish of zijn betalingsverwerker zal u factureren aan de hand van de betaalmethode die u bij de aankoop opgeeft. U geeft Big Fish of zijn betalingsverwerker toestemming om alle bedragen zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, voor de door u geselecteerde Big Fish-aanbiedingen, in rekening te brengen via die betalingsmethode. Als u een vergoeding met een creditcard betaalt, kan Big Fish of de betalingsverwerker een pre-autorisatie uitvoeren op uw creditcardrekening om na te gaan of de creditcard geldig is en of er voldoende geld of krediet beschikbaar is om uw aankoop te dekken. Vergoedingen voor de Big Fish-aanbiedingen worden in de Verenigde Staten verwerkt; buitenlandse transactiekosten kunnen van toepassing zijn als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt. De Big Fish-aanbiedingen kunnen functionaliteit bevatten voor het activeren, bijwerken of annuleren van terugkerende betalingen voor periodieke kosten. Als u terugkerende betalingen via de Big Fish-aanbiedingen activeert of actualiseert, machtigt u Big Fish om periodiek, doorlopend en tot aan de annulering van ofwel de terugkerende betalingen ofwel uw account, alle op of voor de vervaldag verschuldigde sommen in rekening te brengen. Als u de Big Fish-aanbiedingen gebruikt om een bestaande geautoriseerde eenmalige of terugkerende betaling bij te werken of te annuleren, kan het enkele werkdagen duren voordat de update of annulering in werking treedt.

EXPORTWETTEN

Bepaalde Big Fish-aanbiedingen kunnen worden onderworpen aan Amerikaanse en internationale exportwetten. Door de Big Fish-aanbiedingen te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een land waar de Verenigde Staten, de Europese Unie of een andere jurisdictie een embargo op goederen heeft of dat u geen Big Fish-aanbiedingen uitvoert naar een dergelijk land of naar een persoon in een dergelijk land. U stemt ermee in om alle toepasselijke exportwetten na te leven en verder stemt u ermee in om Big Fish-aanbiedingen die onderhevig kunnen zijn aan beperkingen onder dergelijke wetten, al dan niet elektronisch, niet over te dragen of te uploaden naar een nationale bestemming die verboden is onder dergelijke wetten, zonder dat u daarvoor de vereiste overheidsvergunningen hebt verkregen.

ANDERE WETTELIJKE VOORWAARDEN

U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan derden. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen blijven onverminderd van kracht. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als illegaal of onafdwingbaar is, dan worden deze Gebruiksvoorwaarden beschouwd als gewijzigd voor zover dat nodig is opdat deze wettelijk en uitvoerbaar zijn, en blijven, zoals gewijzigd, onverminderd van kracht. Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle termen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen, bevatten het volledige akkoord en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Big Fish met betrekking tot dit onderwerp, en kunnen niet mondeling worden gewijzigd of beëindigd.

PRIVACY

Voor informatie over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

HET TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSGEBIED EN JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden en de rechten van de partijen hieronder worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Washington, exclusief conflict- of collisieregels.

De partijen erkennen dat deze Gebruiksvoorwaarden het bewijs leveren van een transactie waarbij sprake is van handel tussen staten. Niettegenstaande de bepaling in de voorgaande paragraaf met betrekking tot het toepasselijke materiële recht, wordt elke arbitrage die onder deze Gebruiksvoorwaarden wordt gevoerd, beheerst door de Federale Arbitragewet (Federal Arbitration Act) (9 U.S.C., §§ 1-16).

U en Big Fish stemmen onherroepelijk in met het exclusieve rechtsgebied en de exclusieve jurisdictie van de staats- of federale rechtbanken in King County, Washington, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw toegang tot en gebruik van een Big Fish-aanbieding, die voor de rechtbank (niet voor arbitrages) worden gehoord.

GESCHILLENBESLECHTING DOOR BINDENDE ARBITRAGE

LEES DEZE BEPALING INZAKE "GESCHILLENBESLECHTING DOOR BINDENDE ARBITRAGE" AANDACHTIG DOOR, OMDAT HET VEREIST DAT U MOET BEMIDDELEN BIJ GESCHILLEN MET BIG FISH EN HET BEPERKT DE MANIER WAAROP U SCHADELOOSSTELLING KUNT VRAGEN.

DEZE BEPALING VERHINDERT U OM EEN GROEPS-, COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE TEGEN BIG FISH TE ONDERNEMEN. HET BELET U OOK OM DEEL TE NEMEN AAN OF SCHADELOOSSTELLING TE BEKOMEN VIA EEN HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE GROEPS-, COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE TEGEN BIG FISH DOOR IEMAND ANDERS. BOVENDIEN VERHINDERT ARBITRAGE U ERVAN OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN OF EEN JURYPROCES TE STARTEN.

AL DAN NIET AKKOORD GAAN MET ARBITRAGE IS EEN BELANGRIJKE BESLISSING. HET IS UW BESLISSING OM DIT TE DOEN EN U MOET NIET ALLEEN STEUNEN OP DE INFORMATIE DIE IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERSTREKT, AANGEZIEN HET NIET DE BEDOELING IS OM EEN VOLLEDIGE UITLEG TE GEVEN OVER DE GEVOLGEN VAN ARBITRAGE. U DIENT REDELIJKE INSPANNINGEN TE LEVEREN OM VERDER ONDERZOEK TE DOEN EN MET ANDEREN TE OVERLEGGEN OVER DE GEVOLGEN VAN UW BESLISSING. U KUNT AFZIEN VAN DEZE ARBITRAGEBEPALING DOOR ONDERSTAANDE INSTRUCTIES TE VOLGEN.

Reikwijdte van Arbitragebepaling. U en Big Fish gaan ermee akkoord dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van een Big Fish-aanbieding of met deze Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geschillen met betrekking tot de schending, de handhaving, de constructie, de geldigheid, de interpretatie, de afdwingbaarheid of de arbitraire mogelijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden) (een "Geschil"), ongeacht wanneer een dergelijk Geschil is ontstaan of zich voordoet, zal worden bepaald door middel van arbitrage, behalve dat u en Big Fish NIET verplicht zijn in een Geschil te bemiddelen waarin een van beide partijen een billijke en andere schadeloosstelling zoekt voor het vermeende onrechtmatige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen of octrooien.

Locatie van Arbitrage en de Toepasselijke regels. U en Big Fish gaan ermee akkoord dat een dergelijke arbitrage zal plaatsvinden in King County, Washington. U kunt vragen om in een dergelijk rechtsgeding telefonisch te verschijnen. U en Big Fish gaan ermee akkoord dat een dergelijke arbitrage zal worden uitgevoerd door een enkele arbiter conform de regels van de Judicial Arbitration and Mediation Service ("JAMS"), zoals aangepast door deze Gebruiksvoorwaarden.

Bevoegdheid van Arbiter. Met uitzondering van groepsprocedures en rechtsmiddelen zoals hieronder besproken onder "Verklaringen van Afstand van Groepsvrijstelling", heeft de arbiter de bevoegdheid om alle rechtsmiddelen toe te kennen die anders in de rechtbank beschikbaar zouden zijn.

Vertrouwelijkheid. U en Big Fish zullen het vertrouwelijke karakter van de arbitrageprocedure en de arbitrage-uitspraak, met inbegrip van de arbitragehoorzitting, in acht nemen, tenzij dit noodzakelijk is ter voorbereiding of uitvoering van de arbitragehoorzitting ten gronde, of tenzij anders vereist is in verband met een gerechtelijk verzoek om een voorlopige voorziening in rechte, een gerechtelijk beroep tegen een uitspraak of de tenuitvoerlegging ervan, of tenzij anders vereist door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Toewijzing van Arbitragekosten. Als u als consument een Geschil aanvoert, bent u slechts $250 van de door JAMS in rekening gebrachte arbitragekosten in verband met een arbitrage onder deze sectie verschuldigd, en zal Big Fish alle andere kosten dragen die JAMS of de arbiter in rekening brengt, met inbegrip van eventuele resterende vergoedingen voor dossierbeheer door JAMS en alle honoraria van de arbiter voor zijn diensten. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen advocatenhonoraria.

VERKLARINGEN VAN AFSTAND VAN GROEPSVRIJSTELLING. OF HET GESCHIL NU IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK WORDT GEHOORD, U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U EN BIG FISH NIET TEGEN DE ANDERE PARTIJ EEN GROEPSACTIE, GROEPSARBITRAGE OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE ZULLEN BEGINNEN. U EN BIG FISH DOEN ELK AFSTAND VAN HUN RESPECTIEVE RECHTEN OP EEN JURYRECHTSZAAK OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VROEGERE, HANGENDE OF TOEKOMSTIGE GROEPSACTIE OF EEN ANDERE GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE.

Procedure om af te zien van Arbitragebepaling. U kunt alleen afzien van deze arbitragebepaling door middel van een schriftelijke kennisgeving via de U.S. Mail, of door een nationaal erkende bezorgdienst (bv. UPS, Federal Express) aan Big Fish, Attn: Legal Department, op 906 Alaskan Way, Suite 700, Seattle, WA, 98104. U moet dergelijke kennisgeving sturen binnen dertig (30) dagen na uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. U moet het bericht ondertekenen en dateren en daarin uw naam, adres en een duidelijke verklaring opnemen dat u geschillen met Big Fish niet door middel van arbitrage wenst op te lossen. Indien u deze procedure niet binnen de termijn van dertig (30) dagen heeft gevolgd, zijn u en Big Fish beide gebonden aan de bepalingen van het artikel met als titel "Geschillenbeslechting door Bindende Arbitrage".

Indien een deel van het artikel met de titel "Geschillenbeslechting door Bindende Arbitrage" door een rechter als niet-toepasselijk of ongeldig wordt beschouwd, blijft het resterende deel van dit artikel onverminderd van kracht.

VERJARINGSTERMIJN

U en Big Fish komen overeen dat, ongeacht enige wet of wet die dit tegenspreekt, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of een Big Fish-aanbieding binnen (EEN) (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim moet worden ingediend; en daarna is deze voor altijd uitgesloten.

SCHEIDBAARHEID

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank als niet-toepasselijk of ongeldig wordt beschouwd, zal het resterende deel van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

KENNISGEVING CALIFORNIË

Onder de California Civil Code paragraaf 1789.3, hebben consumenten in Californië recht op de volgende specifieke kennisgeving inzake consumentenrechten: De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd via 1625 N. Market Blvd., Suite N-112, Sacramento, Californië 95834, of per telefoon op 1 (800) 952-5210.

CONTACTEER ONS

Big Fish Games, Inc.
Attn: Legal Department
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, Washington 98104
VS

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten, hebben we een beleid aangenomen om, onder de juiste omstandigheden, de accounts af te sluiten van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat iets op Big Fish-aanbiedingen inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of onder uw controle heeft, kunt u de Aangewezen Vertegenwoordiger van Big Fish, zoals hieronder vermeld, hiervan op de hoogte stellen. Om effectief te zijn, moet deze de volgende informatie bevatten volgens de DMCA:

(i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn;

(ii) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop u vindt dat inbreuk is gemaakt;

(iii) een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakende materiaal zich binnen de Big Fish-aanbieding bevindt;

(iv) Informatie die redelijkerwijs voldoende is opdat Big Fish contact met u kan opnemen, zoals adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop wij contact met u kunnen opnemen;

(v) Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

(vi) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Houd er rekening mee dat als u bewust verkeerdelijk voorstelt dat een activiteit of materiaal op Big Fish-aanbiedingen inbreuk maakt, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor bepaalde kosten en schade aan Big Fish.

De Aangewezen Vertegenwoordiger van Big Fish is:

Big Fish Games, Inc.
Attn: Legal Department
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, Washington 98104
VS